วิธีการทำงาน

 

คุณติดต่อดิฉันทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานล่าม ดังเช่นหัวข้องาน สถานที่ วันและเวลาของการดำเนินงาน ในกรณีของงานแปลเอกสาร ถ้าเป็นไปได้โปรดส่งสำเนาของเอกสารมาให้ดิฉันประมวลราคาก่อนล่วงหน้าเพราะดิฉันคิดงานแปลต่อคำซึ่งตกคำละ €0.16 สำหรับงานล่ามดิฉันคิดค่าบริการ€ 50 ต่อชั่วโมง และคิดค่าเดินทางไปยังสถานที่ทำงานต่อนาทีซึ่งตกนาทีละ €0.45 และระยะทางของการเดินทางไปกลับ €0.19 ต่อกิโลเมตร  ดิฉันใช้ กูเกิลแมบ ในการคำนวนระยะทาง และเวลาในการเดินทาง หลังการติดต่อดิฉันจะส่งใบเสนอราคาไปให้คุณเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 
ในการแปลเอกสารทางราชการ สิ่งสำคัญก้อคือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเขียนสะกดอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัว ดิฉันขอให้ท่านส่งสำเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวให้เราด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแปล ดิฉันรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นอย่างดี และส่งมอบเอกสารส่วนบุคคลทุกอย่างกลับให้คุณพร้อมงานแปล
 
หลังจากเสร็จงาน คุณสามารถชำระเงินสด หรือผ่านธนาคารได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้